Aktuelnosti

UPC i PKCG održale sastanak o budućim projektima u vezi TIR i ATA karneta

Predstavnici Uprave prihoda i carina i Privredne komore Crne Gore su, dana 31.07.2023. godine, održali početni sastanak o budućim projektima u vezi digitalizacije u postupcima sa TIR i ATA karnetima.

Predstavnici UPC su predstavili realizaciju i benefite NCTS Projekta, koji je u završnoj fazi. Takođe, upoznali su predstavnike PKCG da je Crna Gora, nakon uvođenja NCTS Faze 5, u obavezi da implementira i naredne faze po dinamici Evropske komisije. Za NCTS Fazu 6 planirana je realizacija do kraja 2025.godine, po trenutnom planu, a koja pretpostavlja povezanost NCTS aplikacije sa sistemom eTIR.

Predstavnici PKCG su prezentovali proceduru i podatke o izdavanju ATA i TIR karneta. Pojasnili su da je planirana izrada novog Sistema za eATA u okviru PKCG Projekta za digitalizaciju usluga, a da su otvoreni za saradnju sa UPC po ovom pitanju, ako je cjelishodnije da se pristupi zajedničkom projektu.

U cilju bržeg okončanja postupka po ATA karnetu, razmatrano je da se izradi povezanost baze PKCG sa SEED aplikacijom UPC, kako bi carinici imali unaprijed podatke o planiranim tranzitnim postupcima robe koju prati ATA karnet.

Kako već postoji nacionalni sistem za eTIR razmatrana je mogućnost za povezivanje sa UPC i drugim državama.

Sastanak je protekao u međusobnom uvažavanju i zajedničkom zaključku da je dosadašnja saradnja bila na dobrom nivou i da će se saradnja ove dvije institucije nastaviti i na realizaciji navedenih projekata.

Obavještenje za akcizne obveznike 20.03.2023.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji stupa na snagu i čija primjena počinje 01.jula 2023., u akcizni system Crne Gore uvedeni su novi akcizni proizvodi, i to PROIZVODI OD ŠEĆERA, KAKAOA I SLADOLED (član 1 stav 2 tačka 7, član 56g Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.65/01, 76/05 I “Sl.list CG”, br.76/08….65/22, 152/22 i  27/23)).

Proizvod od šećera na koji se plaća akciza je proizvod iz tarifnog broja CN 1704.

Proizvod od kakaoa na koji se plaća akciza je proizvod iz tarifnog broja CN 1806.

Sladoled, u smislu ovog zakona, je proizvod iz tarifnog broja CN 2105.

Zahtjev za dobijanje odobrenja za pojednostavljeni postupak

  • Zahtjev za dobijanje odobrenja za pojednostavljeni postupak
  • Izvod iz CRPS-a 
  • Uvjerenje Ministarstva pravde da ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica
  • Uvjerenje Ministarstva pravde da ne postoje podaci o osuđivanosti fizičkog lica koji je upisan u Izvodu iz CRPS-a kao lice koje ima neograničenu i pojedinačnu odgovornost (ukoliko ih je više molimo da dostavite za sva lica koja su upisana)
  • Potvrda Privrednog suda da se ne vodi stečajni postupak protiv privrednog subjekta i da nije u stečaju.

Uz navedeni zahtjev je potrebno dostaviti, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, uplatnice za takse 2 (dva) eura (Tarifni broj 1) i 3 (tri) eura (Tarifni broj 4) na transakcioni račun 805-100-45.  Za taksu u iznosu od 2 eura poziv na broj odobrenja  je 30007-23-009-1000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva, dok je za taksu od 3 eura poziv na broj odobrenja 30007-23-009-4000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva.

Obavještenje – Popunjavanje dokaza o porijeklu robe shodno Aneksu 4 Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006

Dopisom br.D-972/2-23 od 01.02.2023.g. obaviješteni ste o početku primjene novih Tranzicionih pravila o porijeklu u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006, na osnovu Odluke CEFTA Zajedničkog komiteta br.1/2021.

Kao što ste već upoznati, shodno navedenoj odluci moguća je primjena sadašnjih PEM pravila porijekla (Prilog I i odgovarajuće odredbe Priloga II) i alternativno tranzicionih pravila, u zavisnosti za koji set pravila se izvoznik opredijeli.

 Kako je primjena instituta pune kumulacije porijekla i povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina, u međusobnoj trgovini između CEFTA strana, moguća i shodno sadašnjim PEM pravilima (u primjeni od 01.07.2019.g. na osnovu Odluke CEFTA Zajedničkog komiteta br.3/2015), kao i shodno tranzicionim pravilima,  u cilju razgraničenja njihove primjene u ovim odvojenim setovima pravila porijekla obavještavamo vas o načinu popunjavanja uvjerenja o kretanju robe EUR.1 i sačinjavanja izjava o porijeklu:

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.