Aktuelnosti

Instrukcija za plaćanje carinskog duga od 01.januara 2024.godine

Plaćanje carinskog duga u robnom  prometu

            U cilju obezbjeđivanja automatskog zatvaranja potraživanja sa prilivima, od 01.januara 2024.godine, prilikom plaćanja carinskog duga, u robnom prometu, evidentiranog u novom CIS-u, na evidencioni račun Uprave carina broj 805-955-02, na nalogu uplatioca, u polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovog akta i MRN broj (18 karaktera), koji se sastoji od godine prijema carinske deklaracije (2 karaktera), šifre organizacione jedinice (8 karaktera) iz Priloga 2 koji takođe dostavljamo u prilogu ovog akta, i broj dokumenta (8 karaktera), od kojih prvi karakter označava šifru carinskog postupka iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku (''Sl. listu CG'', br. 76/22 ), drugih šest karaktera označavaju registarski broj carinske deklaracije a sedma cifra označava kontrolni broj.

 

Primjer: 0123ME03502540000192

            Napominjemo, da će se plaćanje carinskog duga u robnom prometu, evidentiranog u starom CIS-u, vršiti na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine.

 

Primjer: 35025-23-001-4234567 (šifra organizacione jedinice (5 karaktera), godina prijema carinske deklaracije (2 karaktera), šifra opisa potraživanja (3 karaktera) i broj dokumenta (7 karaktera) od kojih prvi karakter označava šifru carinskog postupka.

            Plaćanje carinskog duga u robnom prometu evidentiranog u novom CIS-u u periodu od 07.11.2023.godine do 31.12.2023.godine, vršiće se, takođe, na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine. 

Primjer: 35025-23-001-4600000 (šifra organizacione jedinice (5 karaktera), godina prijema carinske deklaracije (2 karaktera), šifra opisa potraživanja (3 karaktera) i broj dokumenta (7 karaktera) od kojih prvi karakter označava šifru carinskog postupka, a preostalih 6 karaktera označavaju registarski broj carinske deklaracije koji dodjeljuje novi CIS (dio MRN broja koji označava jedinstvenu identifikacionu oznaku za JCI koja ima 6 karaktera). U pozivu na broj ne može se upisivati poslednja cifra iz MRN broja carinske deklaracije koja označava kontrolni broj jer polje poziv na broj odobrenja može imati ukupno 20 karaktera ( zajedno sa crticama).

 

Plaćanje carinskog duga u putničkom prometu

 

            Prilikom plaćanja carinskog duga u putničkom prometu – OCD, evidentiran u novom CIS-u, od 01.januara 2024.godine, na evidencione račune Carinarnice Podgorica, broj 805-107-24, Carinarnice Bar, broj 805-175-14, Carinarnice Kotor, broj 805-37-40, Carinarnice Bijelo Polje, broj 805-38-37, u polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, i OCD broj iz SEED sistema.

 

Primjer: 0123ME038075OD000050

            Plaćanje carinskog duga u putničkom prometu – OCD,evidentiranog u starom CIS-u, vrši se na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine.

 

Primjer:  35106-23-001-0005067.

            Plaćanje carinskog duga u putničkom prometu - OCD, evidentiranog u novom CIS-u u periodu od 07.11.2023.godine do 31.12.2023.godine vršiće se, takođe na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine.

 

Primjer: 23ME035106OCD006654

            Plaćanje ostalih prihoda koje naplaćuje Uprava carina na računima iz grupe 805, u koje spadaju plaćanja po dokumentima čiji osnov nije carinska deklaracija, plaćanje administrativnih taksi u carinskom postupku,  plaćanje ostalih prihoda Uprave carina (tenderi, osiguranja, zakup, kirije i slično), vršiće se na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine, za obaveze nastale do 31.12.2023.godine.

            Za plaćanja po dokumentu čiji osnov nije carinska deklaracija od 01.januara 2024.godine (npr. rješenja iz carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, naknadna i prinudna naplata, troškovi postupka, kamate i druge naknade) na evidencioni račun Uprave carina za uplatu carinskog duga broj: 805-955-02, u polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, godinu prijema dokumenta (2 karaktera), šifru organizacione jedinice (8 karaktera) iz Priloga 2 i broj dokumenta (8 karaktera).

 

Primjer: 0323ME03500912345678

Naknadna naplata po rješenju prvostepenog carinskog upravnog postupka

            Za plaćanje administrativnih taksi u carinskom postupku od 01.januara 2024.godine (dozvole, žalbe i slično) i ostale administrativne takse (zahtjevi, molbe, podnesci i slično), na evidencioni račun Administrativna taksa u carinskom postupku - Uprava carina (805-100-45), u  polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, godinu prijema (2 karaktera), šifru organizacione jedinice (8 karaktera) iz Priloga 2 i šifru tarifnog broja (7 karaktera) iz Priloga 3  koji dostavljamo u prilogu ovog akta.

 

Primjer: 0923ME0350095000000

            Za plaćanje ostalih prihoda Uprave carina  (tenderi, osiguranja, zakup, kirije i slično) na evidencioni račun Uprave carina (805-955-02), u polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, godinu prijema (2 karaktera), šifru organizacione jedinice ( 8 karaktera) iz Priloga 2 i broj dokumenta (8 karaktera).

 

Primjer: 0823ME03500912345678

            Za novčane kazne koje naplaćuje Uprava carina u carinskom postupku od 01.januara 2024.godine, u polje poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, godinu prijema dokumenta (2 karaktera), šifru organizacione jedinice (8 karaktera) iz Priloga 2, i broj dokumenta (8 karaktera).

 

Primjer: 0423ME03500912345678       

U prilogu ovog akta dostavljamo:

 

Raspis Uprave carina broj I/1-47077/1-23 od 28.12.2023.godine

 Sl. list br.121 od 29.12.2023.godine 

Naredba Sl List

UPC i PKCG održale sastanak o budućim projektima u vezi TIR i ATA karneta

Predstavnici Uprave prihoda i carina i Privredne komore Crne Gore su, dana 31.07.2023. godine, održali početni sastanak o budućim projektima u vezi digitalizacije u postupcima sa TIR i ATA karnetima.

Predstavnici UPC su predstavili realizaciju i benefite NCTS Projekta, koji je u završnoj fazi. Takođe, upoznali su predstavnike PKCG da je Crna Gora, nakon uvođenja NCTS Faze 5, u obavezi da implementira i naredne faze po dinamici Evropske komisije. Za NCTS Fazu 6 planirana je realizacija do kraja 2025.godine, po trenutnom planu, a koja pretpostavlja povezanost NCTS aplikacije sa sistemom eTIR.

Predstavnici PKCG su prezentovali proceduru i podatke o izdavanju ATA i TIR karneta. Pojasnili su da je planirana izrada novog Sistema za eATA u okviru PKCG Projekta za digitalizaciju usluga, a da su otvoreni za saradnju sa UPC po ovom pitanju, ako je cjelishodnije da se pristupi zajedničkom projektu.

U cilju bržeg okončanja postupka po ATA karnetu, razmatrano je da se izradi povezanost baze PKCG sa SEED aplikacijom UPC, kako bi carinici imali unaprijed podatke o planiranim tranzitnim postupcima robe koju prati ATA karnet.

Kako već postoji nacionalni sistem za eTIR razmatrana je mogućnost za povezivanje sa UPC i drugim državama.

Sastanak je protekao u međusobnom uvažavanju i zajedničkom zaključku da je dosadašnja saradnja bila na dobrom nivou i da će se saradnja ove dvije institucije nastaviti i na realizaciji navedenih projekata.

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19, 116/21, 115/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREMA POTVRĐENOM ZAKONU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE CRNE GORE SA DRUGE STRANE ZA 2024. GODINU.

Pozivaju se zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti da zahtjev za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane, dostave od 09. oktobra 2023. godine do 01. novembra 2023. godine.

 

Zahtjev za dobijanje odobrenja za pojednostavljeni postupak

  • Zahtjev za dobijanje odobrenja za pojednostavljeni postupak
  • Izvod iz CRPS-a 
  • Uvjerenje Ministarstva pravde da ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica
  • Uvjerenje Ministarstva pravde da ne postoje podaci o osuđivanosti fizičkog lica koji je upisan u Izvodu iz CRPS-a kao lice koje ima neograničenu i pojedinačnu odgovornost (ukoliko ih je više molimo da dostavite za sva lica koja su upisana)
  • Potvrda Privrednog suda da se ne vodi stečajni postupak protiv privrednog subjekta i da nije u stečaju.

Uz navedeni zahtjev je potrebno dostaviti, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, uplatnice za takse 2 (dva) eura (Tarifni broj 1) i 3 (tri) eura (Tarifni broj 4) na transakcioni račun 805-100-45.  Za taksu u iznosu od 2 eura poziv na broj odobrenja  je 30007-23-009-1000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva, dok je za taksu od 3 eura poziv na broj odobrenja 30007-23-009-4000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.