GMSSistem za upravljanje garancijama

Razmjena poruka između privrednih subjekata i GMS

Dokument opisuje sve funkcionalne specifikacije za komunikaciju između privrednih subjekata (korisnika garancije ili garanta) i Uprave carina.

Svrha ovog dokumenta je da pomogne privrednim subjektima i proizvođačima softvera u razumevanju funkcionalnosti Sistema za upravljanje garancijama – GMS, koje se baziraju na razmeni elektronskih poruka, kao i procesa kojima su uređena pravila u razmjeni određenih poruka između aplikativnog softvera privrednih subjekata i sistema Uprave carine.

Aplikativni softver koji će proizvođači softvera razviti za potrebe privrednih subjekata, treba u svemu da poštuje opise i specifikacije iz ovog dokumenta. U Prilogu 1 i Prilogu 2 nalazi se tehnički opis struktura elektronskih poruka za spoljni domen sa pravilima, uslovima i kodovima koji se koriste za kreiranje poruka.

GMS - Razmjena poruka između privrednih subjekata i GMS

Pogledaj sve članke

Sistem za upravljanje garancijama – GMS

Sistem za upravljanje garancijama – GMS predstavlja aplikativni softver za praćenje i kontrolu obezbjeđenja carinskog duga u tranzitnom postupku i upravljanje garancijama.

Carinski dug i ostala plaćanja u vezi sa prevozom robe u okviru tranzitnog postupka moraju biti uvijek obezbijeđeni, osim ako nije drugačije predviđeno carinskim zakonodavstvom.

Obaveza polaganja obezbjeđenja od strane korisnika postupka može biti:

  • Pojedinačno obezbjeđenje koje važi za jedan tranzitni postupak ili
  • Zajedničko obezbjeđenje koje važi za više tranzitnih postupaka.

Garancija - obezbjeđenje za carinski dug i druga plaćanja u tranzitu će važiti na carinskom području Crne Gore, a u slučaju zajedničkog tranzitnog postupka, u svim potpisnicama Konvencije o zajedničkom tranzitu, preko kojih se sprovodi tranzitni postupak.

Ovdje možete preuzeti dokumetaciju

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.