Aktuelnosti

Obavještenje za akcizne obveznike 20.03.2023.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji stupa na snagu i čija primjena počinje 01.jula 2023., u akcizni system Crne Gore uvedeni su novi akcizni proizvodi, i to PROIZVODI OD ŠEĆERA, KAKAOA I SLADOLED (član 1 stav 2 tačka 7, član 56g Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.65/01, 76/05 I “Sl.list CG”, br.76/08….65/22, 152/22 i  27/23)).

Proizvod od šećera na koji se plaća akciza je proizvod iz tarifnog broja CN 1704.

Proizvod od kakaoa na koji se plaća akciza je proizvod iz tarifnog broja CN 1806.

Sladoled, u smislu ovog zakona, je proizvod iz tarifnog broja CN 2105.

Primjena tranzicionih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koja primjenjuju ova Pravila u pan-euro-mediteranskom području

Vezano za obavještenja Uprave prihoda i carina od 16.03.2022.g. (početak primjene tranzicionih pravila o porijeklu između Evropske Unije i Crne Gore), 11.05.2022.g. (početak primjene tranzicionih pravila o porijeklu između Crne Gore i EFTA zemalja) i 13.02.2023.g. (početak primjene tranzicionih pravila u Sporazumu CEFTA 2006), obavještavamo vas da je, u Službenom listu Evropske Unije serije C broj 51 od 10.02.2023.g.,  objavljeno  Obavještenje Evropske komisije o primjeni tranzicionih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koja primjenjuju ova pravila u pan-euro-mediteranskom području.

Podsjećamo da se dijagonalna kumulacija (obrada, prerada i/ili materijala) može primijeniti samo ako su ugovorne strane koje primjenjuju ova pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i strane konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini koji sadrže istovjetna pravila o porijeklu, sa svim ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila koje učestvuju u sticanju statusa proizvoda sa porijeklom.

 U svrhu primjene dijagonalne kumulacije porijekla između ugovornih strana koje primjenjuju ova Pravila, predmetne strane se međusobno obavještavaju preko Evropske komisije o važećim pravilima o porijeklu koja su dogovorena sa ostalim ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila.

Obavještenje – Popunjavanje dokaza o porijeklu robe shodno Aneksu 4 Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006

Dopisom br.D-972/2-23 od 01.02.2023.g. obaviješteni ste o početku primjene novih Tranzicionih pravila o porijeklu u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006, na osnovu Odluke CEFTA Zajedničkog komiteta br.1/2021.

Kao što ste već upoznati, shodno navedenoj odluci moguća je primjena sadašnjih PEM pravila porijekla (Prilog I i odgovarajuće odredbe Priloga II) i alternativno tranzicionih pravila, u zavisnosti za koji set pravila se izvoznik opredijeli.

 Kako je primjena instituta pune kumulacije porijekla i povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina, u međusobnoj trgovini između CEFTA strana, moguća i shodno sadašnjim PEM pravilima (u primjeni od 01.07.2019.g. na osnovu Odluke CEFTA Zajedničkog komiteta br.3/2015), kao i shodno tranzicionim pravilima,  u cilju razgraničenja njihove primjene u ovim odvojenim setovima pravila porijekla obavještavamo vas o načinu popunjavanja uvjerenja o kretanju robe EUR.1 i sačinjavanja izjava o porijeklu:

Obavještenje: Izmjene i dopune Aneksa 4 Centralnovropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006 i primjena novih „Tranziciona pravila o porijeklu“

Vezano za dopise Uprave prihoda i carina br.D-5222/3-22 od 04.03.2022.g. i br.D-9949/3-22 od 06.05.2022.g., koji se odnose na primjenu „Tranzicionih pravila o porijeklu“ u preferencijalnoj trgovini između Crne Gore i Evropske Unije, kao i Crne Gore i EFTA zemalja, obavještavamo vas sledeće:

Tranziciona pravila o porijeklu  se, počev od 1.februara 2023.godine, takođe primjenjuju  i u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini- CEFTA 2006.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.