Aktuelnosti

Primjena tranzicionih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koja primjenjuju ova Pravila u pan-euro-mediteranskom području

Vezano za obavještenja Uprave prihoda i carina od 16.03.2022.g. (početak primjene tranzicionih pravila o porijeklu između Evropske Unije i Crne Gore), 11.05.2022.g. (početak primjene tranzicionih pravila o porijeklu između Crne Gore i EFTA zemalja) i 13.02.2023.g. (početak primjene tranzicionih pravila u Sporazumu CEFTA 2006), obavještavamo vas da je, u Službenom listu Evropske Unije serije C broj 51 od 10.02.2023.g.,  objavljeno  Obavještenje Evropske komisije o primjeni tranzicionih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koja primjenjuju ova pravila u pan-euro-mediteranskom području.

Podsjećamo da se dijagonalna kumulacija (obrada, prerada i/ili materijala) može primijeniti samo ako su ugovorne strane koje primjenjuju ova pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i strane konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini koji sadrže istovjetna pravila o porijeklu, sa svim ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila koje učestvuju u sticanju statusa proizvoda sa porijeklom.

 U svrhu primjene dijagonalne kumulacije porijekla između ugovornih strana koje primjenjuju ova Pravila, predmetne strane se međusobno obavještavaju preko Evropske komisije o važećim pravilima o porijeklu koja su dogovorena sa ostalim ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila.

Obavještenje o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost- uvođenje snižene stope PDV za menstrualne proizvode i pelene za bebe

U Službenom listu Crne Gore, br.140 od 16.decembra 2022.g. objavljen  je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji je stupio na snagu danom objavljivanja. Navedenim zakonom dopunjen je član 24a na način što su u stavu 1, poslije tačke 17) dodate dvije nove tačke 18) i 19), u skladu sa kojima se na menstralne proizvode i pelene za bebe obračunava i naplaćuje snižena stopa PDV od 7%.

Članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano je da se snižena stopa PDV na menstralne proizvode primjenjuje od 1.januara 2023.godine, a uzimajući u obzir stupanje na snagu ovog propisa, snižena stopa PDV na pelene za bebe primjenjuje se od 16.decembra 2022.godine. Snižena stopa PDV na pelene za bebe je  implementirana u TARICG, dok će snižena stopa PDV na menstrualne proizvode biti implementirana u odgovarajućem prilogu sa početkom primjene od 01. januara 2023.g.

Tarifne pozicije možete naći OVDJE

Obavještenje: Izmjene i dopune Aneksa 4 Centralnovropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006 i primjena novih „Tranziciona pravila o porijeklu“

Vezano za dopise Uprave prihoda i carina br.D-5222/3-22 od 04.03.2022.g. i br.D-9949/3-22 od 06.05.2022.g., koji se odnose na primjenu „Tranzicionih pravila o porijeklu“ u preferencijalnoj trgovini između Crne Gore i Evropske Unije, kao i Crne Gore i EFTA zemalja, obavještavamo vas sledeće:

Tranziciona pravila o porijeklu  se, počev od 1.februara 2023.godine, takođe primjenjuju  i u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini- CEFTA 2006.

Održan početni sastanak projekta "Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore na unaprjeđenju Carinskog informativnog sistema (CIS)"

U prostorijama Uprave prihoda i carina Crne Gore, 6. decembra 2022. godine održan je početni sastanak projekta "Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore na unaprjeđenju Carinskog informativnog sistema (CIS)". Projekat vrijednosti 410. 000 eura, čije je planirano trajanje 26 mjeseci, finansira se iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA II 2018. Sastanku su prisustvovali predstavnici firme "ZZI" d.o.o. Slovenija, koja zajednički sa UPC implementira ovaj projekat, predstavnici Ministarstva finansija - Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.