Aktuelnosti

Instrukcija za plaćanje carinskog duga od 01.januara 2024.godine

Plaćanje carinskog duga u robnom  prometu

            U cilju obezbjeđivanja automatskog zatvaranja potraživanja sa prilivima, od 01.januara 2024.godine, prilikom plaćanja carinskog duga, u robnom prometu, evidentiranog u novom CIS-u, na evidencioni račun Uprave carina broj 805-955-02, na nalogu uplatioca, u polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovog akta i MRN broj (18 karaktera), koji se sastoji od godine prijema carinske deklaracije (2 karaktera), šifre organizacione jedinice (8 karaktera) iz Priloga 2 koji takođe dostavljamo u prilogu ovog akta, i broj dokumenta (8 karaktera), od kojih prvi karakter označava šifru carinskog postupka iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku (''Sl. listu CG'', br. 76/22 ), drugih šest karaktera označavaju registarski broj carinske deklaracije a sedma cifra označava kontrolni broj.

 

Primjer: 0123ME03502540000192

            Napominjemo, da će se plaćanje carinskog duga u robnom prometu, evidentiranog u starom CIS-u, vršiti na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine.

 

Primjer: 35025-23-001-4234567 (šifra organizacione jedinice (5 karaktera), godina prijema carinske deklaracije (2 karaktera), šifra opisa potraživanja (3 karaktera) i broj dokumenta (7 karaktera) od kojih prvi karakter označava šifru carinskog postupka.

            Plaćanje carinskog duga u robnom prometu evidentiranog u novom CIS-u u periodu od 07.11.2023.godine do 31.12.2023.godine, vršiće se, takođe, na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine. 

Primjer: 35025-23-001-4600000 (šifra organizacione jedinice (5 karaktera), godina prijema carinske deklaracije (2 karaktera), šifra opisa potraživanja (3 karaktera) i broj dokumenta (7 karaktera) od kojih prvi karakter označava šifru carinskog postupka, a preostalih 6 karaktera označavaju registarski broj carinske deklaracije koji dodjeljuje novi CIS (dio MRN broja koji označava jedinstvenu identifikacionu oznaku za JCI koja ima 6 karaktera). U pozivu na broj ne može se upisivati poslednja cifra iz MRN broja carinske deklaracije koja označava kontrolni broj jer polje poziv na broj odobrenja može imati ukupno 20 karaktera ( zajedno sa crticama).

 

Plaćanje carinskog duga u putničkom prometu

 

            Prilikom plaćanja carinskog duga u putničkom prometu – OCD, evidentiran u novom CIS-u, od 01.januara 2024.godine, na evidencione račune Carinarnice Podgorica, broj 805-107-24, Carinarnice Bar, broj 805-175-14, Carinarnice Kotor, broj 805-37-40, Carinarnice Bijelo Polje, broj 805-38-37, u polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, i OCD broj iz SEED sistema.

 

Primjer: 0123ME038075OD000050

            Plaćanje carinskog duga u putničkom prometu – OCD,evidentiranog u starom CIS-u, vrši se na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine.

 

Primjer:  35106-23-001-0005067.

            Plaćanje carinskog duga u putničkom prometu - OCD, evidentiranog u novom CIS-u u periodu od 07.11.2023.godine do 31.12.2023.godine vršiće se, takođe na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine.

 

Primjer: 23ME035106OCD006654

            Plaćanje ostalih prihoda koje naplaćuje Uprava carina na računima iz grupe 805, u koje spadaju plaćanja po dokumentima čiji osnov nije carinska deklaracija, plaćanje administrativnih taksi u carinskom postupku,  plaćanje ostalih prihoda Uprave carina (tenderi, osiguranja, zakup, kirije i slično), vršiće se na način naveden u aktu Uprave prihoda i carina I/1-40747/1-23 od 06.11.2023.godine, za obaveze nastale do 31.12.2023.godine.

            Za plaćanja po dokumentu čiji osnov nije carinska deklaracija od 01.januara 2024.godine (npr. rješenja iz carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, naknadna i prinudna naplata, troškovi postupka, kamate i druge naknade) na evidencioni račun Uprave carina za uplatu carinskog duga broj: 805-955-02, u polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, godinu prijema dokumenta (2 karaktera), šifru organizacione jedinice (8 karaktera) iz Priloga 2 i broj dokumenta (8 karaktera).

 

Primjer: 0323ME03500912345678

Naknadna naplata po rješenju prvostepenog carinskog upravnog postupka

            Za plaćanje administrativnih taksi u carinskom postupku od 01.januara 2024.godine (dozvole, žalbe i slično) i ostale administrativne takse (zahtjevi, molbe, podnesci i slično), na evidencioni račun Administrativna taksa u carinskom postupku - Uprava carina (805-100-45), u  polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, godinu prijema (2 karaktera), šifru organizacione jedinice (8 karaktera) iz Priloga 2 i šifru tarifnog broja (7 karaktera) iz Priloga 3  koji dostavljamo u prilogu ovog akta.

 

Primjer: 0923ME0350095000000

            Za plaćanje ostalih prihoda Uprave carina  (tenderi, osiguranja, zakup, kirije i slično) na evidencioni račun Uprave carina (805-955-02), u polju poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, godinu prijema (2 karaktera), šifru organizacione jedinice ( 8 karaktera) iz Priloga 2 i broj dokumenta (8 karaktera).

 

Primjer: 0823ME03500912345678

            Za novčane kazne koje naplaćuje Uprava carina u carinskom postupku od 01.januara 2024.godine, u polje poziv na broj odobrenja treba upisati šifru opisa potraživanja (2 karaktera) iz Priloga 1, godinu prijema dokumenta (2 karaktera), šifru organizacione jedinice (8 karaktera) iz Priloga 2, i broj dokumenta (8 karaktera).

 

Primjer: 0423ME03500912345678       

U prilogu ovog akta dostavljamo:

 

Raspis Uprave carina broj I/1-47077/1-23 od 28.12.2023.godine

 Sl. list br.121 od 29.12.2023.godine 

Naredba Sl List

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.