Aktuelnosti

Primjena tranzicionih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koja primjenjuju ova Pravila u pan-euro-mediteranskom području

Vezano za obavještenja Uprave prihoda i carina od 16.03.2022.g. (početak primjene tranzicionih pravila o porijeklu između Evropske Unije i Crne Gore), 11.05.2022.g. (početak primjene tranzicionih pravila o porijeklu između Crne Gore i EFTA zemalja) i 13.02.2023.g. (početak primjene tranzicionih pravila u Sporazumu CEFTA 2006), obavještavamo vas da je, u Službenom listu Evropske Unije serije C broj 51 od 10.02.2023.g.,  objavljeno  Obavještenje Evropske komisije o primjeni tranzicionih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koja primjenjuju ova pravila u pan-euro-mediteranskom području.

Podsjećamo da se dijagonalna kumulacija (obrada, prerada i/ili materijala) može primijeniti samo ako su ugovorne strane koje primjenjuju ova pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i strane konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini koji sadrže istovjetna pravila o porijeklu, sa svim ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila koje učestvuju u sticanju statusa proizvoda sa porijeklom.

 U svrhu primjene dijagonalne kumulacije porijekla između ugovornih strana koje primjenjuju ova Pravila, predmetne strane se međusobno obavještavaju preko Evropske komisije o važećim pravilima o porijeklu koja su dogovorena sa ostalim ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila.

Na osnovu obavještenja koje su ugovorne strane koje primjenjuju ova Pravila dostavile Komisiji, u priloženim matricama navedeno je sledeće:

Matrica 1.  Pojednostavljeni prikaz mogućnosti kumulacije na dan 1. februar 2023.godine.

U ovoj matrici oznakom „X“ potvrđuje se da je između dvije ugovorne strane zaključen sporazum o slobodnoj trgovini koji sadrži pravila o porijeklu koja omogućavaju kumulaciju na osnovu tranzicionih pravila o porijeklu. Za dijagonalnu kumulaciju koja obuhvata tri ugovorne strane oznaka „X“ unosi se u sva polja u matrici koja se ukrštaju između tri strane.

Matrica 2. Datum od kojeg se dijagonalna kumulacija primjenjuje .

Datumi navedeni u Matrici 2 odnose se na datum početka primjene dijagonalne kumulacije na osnovu člana 8 Priloga A svakog protokola o pravilima o porijeklu između ugovornih strana koja primjenjuju ova pravila. U tom slučaju se ispred datuma nalazi oznaka „T“.

U Prilogu 1. Obavještenja navedena je lista ugovornih strana koje primjenjuju ova pravila, a koje su jednostrano odlučile da prošire primjenu člana 7 stav 3 tranzicionih pravila iz Priloga A bilateralnim protokolima o pravilima porijekla na uvoz proizvoda obuhvaćenih Glavama 50 do 63 HS (tekstil i proizvodi od tekstila).

Shodno navedenom, u odnosu na prethodno obavještenje, u matricama 1. i 2. označen je početak primjene dijagonalne kumulacije tranzicionih pravila porijekla između CEFTA strana, dok je u Prilogu 1 unijeta informacija o mogućnosti pune kumulacije i za tekstilne proizvode između Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije i država EFTA. Takođe, primjena pune kumulacije na tekstilne proizvode moguća je i između država uključenih u proces stabilizacije i pridruživanja EU i R.Moldavije, odnosno u međusobnoj trgovini između CEFTA strana.

Proizvodi sa porijeklom iz ugovorne strane koja primjenjuje ova pravila koja nije zaključila sporazum sa ugovornim stranama koje primjenjuju ova pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i/ili stranama konačnog odredišta , smatraju se proizvodima bez porijekla.

Matrica 1 i 2

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.