AKCIZA

Obavještenje za akcizne obveznike

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, dužni su da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 076/05 od 16.12.2005, "Službeni list Crne Gore", br. 076/08 od 12.12.2008, 050/09 od 31.07.2009, 078/10 od 29.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 061/11 od 23.12.2011, 028/12 od 05.06.2012, 038/13 od 02.08.2013, 045/14 od 24.10.2014, 008/15 od 27.02.2015, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017, 055/18 od 01.08.2018, 076/20 od 28.07.2020).

Saopštenje za akcizne obveznike

Uprava prihoda i carina je početkom 2021.godine implementirala novi informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, kao i sistem za elektronsko upravljanje akciznim markicama.

S tim u vezi akcizni obveznici su bili u obavezi da u aplikaciji za akcize pripreme i održavaju šifarnike proizvoda za koje su registrovani. Na radionicama sa privrednim subjektima koje su održane u decembru 2020.godine korisnicima je demonstriran način kreiranja šifarnika, kao i sve opcije, obavezna polja, kao i značenje polja u šifarnicima.

Uvidom u aplikaciju primijećeno je da veliki broj obveznika nije ispravno postupio, odnosno da je u koloni „šifra proizvoda“ u značajnom broju slučajeva upisivano isto šta i u koloni „trgovački naziv proizvoda“. U navedenoj koloni treba da bude šifra proizvoda onako kako je akcizni obveznik vodi u svom knjigovodstvu, tj. bar-kod tog proizvoda ako je on osnov za vođenje evidencije i knjiženja. Upravo zbog mogućnosti korišćenja bar-koda broj karaktera za kolonu „šifra proizvoda“ je ograničen na 13.

Zbog interoperabilnosti dva gore pomenuta elektronska sistema(za akcize i za akcizne markice) ukoliko šifarnici akciznih obveznika ne budu ažurirani na ispravan način, u buduće neće biti moguće naručivanje akciznih markica tim akciznim obveznicima.

Ovim putem pozivaju se svi akcizni obveznici da zaključno sa datumom 01.avgust 2021.godine usklade svoje šifarnike na navedeni način.

Obavještenje privredi o novom načinu podnošenja zahtjeva za povraćaj dijela plaćene akcize

Uprava prihoda i carina je implementirala novu nacionalnu aplikaciju za akcize u Carinskom informacionom sistemu od 1.januara 2021. koja omogućava elektronsku komunikaciju između Uprave prihoda i carina i akciznih obveznika. Novom aplikacijom koja egzistira kao web aplikacija akcizni obveznici su u mogućnosti da jednostavnije i brže ispunjavaju zakonske obaveze.

Jedna od funkcionalnosti nacionalne aplikacije za akcize je i elektronsko podnošenje zahtjeva za povraćaj dijela plaćene akcize. Korisnici prava na povraćaj će moći da koriste ovu funkcionalnost od isteka drugog kvartala 2021.godine, odnosno počev od 01.jula.

Na ovaj način povećava se efikasnost i kvalitet u pružanju usluga prema privrednim subjektima, čime se značajno doprinosi stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i omogućava akciznim obveznicima da na efikasan i jednostavan način uz smanjenje troškova, obavljaju svoje poslovanje.

Nova aplikacija, kao i sva korisnička upustva (u pisanom i video formatu) se nalaze na web adresi https://www.ecarina.me/akciza

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.