AKCIZA

Obavještenje za akcizne obveznike – proizvođače proizvoda od šećera, kakaoa i sladoleda

Kao što vam je poznato, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koji se primjenjuje od 01.jula 2023.g., u akcizni sistem Crne Gore uvedeni su novi akcizni proizvodi, i to PROIZVODI OD ŠEĆERA, KAKAOA I SLADOLED (član 1 stav 2 tačka 7, član 56g Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.65/01, 76/05 i “Sl.list CG”, br.76/08….65/22, 152/22 i 27/23)). Akcizna osnovica za proizvode od šećera, kakaoa i sladoled je količina akciznih proizvoda izražena u kilogramima, a iznos akcize koji se plaća je 0,5 eura po kilogramu (član 56h).

Akcizni obveznici su uvoznici ovih proizvoda na carinsko područje Crne Gore, kao i proizvođači koji ove proizvode proizvode i stavljaju u promet na teritoriji  Crne Gore.

Ovim obavještenjem podsjećamo proizvođače proizvoda od šećera, kakaoa i sladoleda, da ste dužni da, u skladu sa članovima 13, 33, 34 i 35 Zakona, kao i članom 33 Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.18/02…“Sl.list CG”, br.18/09….115/20),  sami obračunavate akcizu za kalendarski mjesec, te da tako obračunatu akcizu  iskažete u mjesečnom obračunu akcize koji podnosite Upravi prihoda i carina, najkasnije do 15.dana narednog mjeseca nakon isteka obračunskog perioda.

Mjesečni obračun akcize podnosite korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, na način kako je to dato u uputstvu koje možete pronaći na portalu ecarina.me.

U skladu sa članom 35 stav 1 Zakona o akcizama obračunata akciza za poreski period dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a mora biti plaćena u roku od 15 dana od dana dospijeća.

Obračunata akciza na proizvode od šećera, kakaoa i sladoled se, u skladu sa dopisom Ministrastva finansija zaveden pod brojem 20357/2-23 kod Uprave prihoda i carina od 17.07.2023. godine, uplaćuje na uplatni račun broj 805-5101-77.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.