AKCIZNE MARKICE

Obrazac za razduženje pojedinačnih akciznih markica za cigarete

Akcizne markice za cigarete se razdužuju na „Obrascu za razduženje pojedinačnih akciznih markica“. Na pomenutom obrascu ima 80 mesta za lijepljenje pojedinačnih akciznih markica, koji se popunjava na način da se na predviđenim mjestima upisuju podaci o „Broj ZIAM-a“, „Broj strane“ (po proizvodu) i „Naziv proizvoda“.

Obrazac

Uputstvo za slanje serijskog broja certifikata Upravi Carina Crne Gore

Da bi ste došli do serijskog broja Vašeg certifikata, prvi je uslov da na računaru bude instalirana aplikacija „SafeNet Authentication Client“. Obično ta aplikacija bude na CD-u koji dodje zajedno sa Tokenom... Opširnije

OBAVJEŠTENJE O NAKNADI ZA ŠTAMPANJE AKCIZNIH MARKICA

Naknadu za štampanje akciznih markica akcizni obveznici vrše uplatom na žiro račun broj :

832-1004-95 – sa naznakom : Naknada za štampanje akciznih markica , otvorenim kod Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Iznos naknade za štampanje akciznih markica po vrsti akciznog proizvoda:

Za cigarete  0,00756 eura za 1 komad 
Za alkohol  0,02694 eura za 1 komad

​UPRAVA CARINA

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.