NCTS

Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku

Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku

Uprava carina, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizovala je 19. i 20. novembra 2020. godine radionice za privredne subjekte i poslovne banke na temu ''Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku''.

Radionice su realizovane u okviru IPA Projekta ''Podrška Upravi carina''. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Privredna komora je učešće na ovim radionicama obezbijedila i putem video linka, kako bi što više učesnika imalo priliku da se upozna sa benefitima Konvencije.

Učestvovali su: Milan Martinović, pomoćnik direktora Uprave carina za carinsko-informacioni sistem, Tatjana Vujisić, načelnica Odsjeka za carinske postupke, Rajko Pejović, šef CI terminala Podgorica, Maja Vučinić, samostalni carinski ispektor, zatim predstavnici članica Odbora udruženja špeditera i sekretar Filip Vujović, poslovnih banaka, kao i kompanija koja žele koristiti pojednostavljenja tranzitnog postupka (ovlašćeni primaoci i ovlašćeni pošiljaoci).

Radionice su bile namijenjene privrednim subjektima i poslovnim bankama koje učestvuju kao garanti, odnosno davaoci bankarskih garancija za obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku, radi upoznavanja sa predstojećim obavezama i novim procedurama rada. Takođe, imale su cilj da učesnike bliže upoznaju sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku, Novim kompjuterizovanim tranzitnim sistemom – NCTS-om, kao i sa Sistemom za upravljanje garancijama, razvijenim u okviru ovog projekta, koji će koristiti i poslovna zajednica.

Realizacija Projekta, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Ulaskom Crne Gore u Konvenciju, olakšaće se robna razmjena između Crne Gore i njenih ključnih spoljnotrgovinskih partnera, jer se smanjuje broj potrebnih carinskih deklaracija na jednu. Smanjiće se zadržavanje i čekanje kamionskih pošiljki na graničnim prelazima sa susjednim državama, što će prevoznicima omogućiti bolje korišćenje transportnih sredstava (kamiona, kombija...) što može dovesti do nižih cijena transporta i u krajnjem rezultirati sniženjem cijena pojedinih roba. Osim toga, pristupanje u članstvo Konvencije jedan je od uslova za ulazak u EU. Za pristupanje Konvenciji Crna Gora mora uskladiti odredbe nacionalnog carinskog zakonodavstva u oblasti tranzita sa njenim odredbama. Potrebno je dovršiti izradu započete informatičke aplikacije Novi kompjuterizovani tranzitni sistem koja će biti kompatibilna sa NCTS aplikacijama svih država ugovornih strana Konvencije.

Predavač na radionicama je bio Bosiljko Zlopaša, pomoćnik direktora Hrvatske carinske službe. On je detaljno, na slikovit i prijemčiv način, objasnio značaj i benefite ovog sistema, uz osvrt na iskustva iz vremena pristupanja te države Konvenciji, kao i uvođenja novih obezbjeđenja u bankarskom sektoru. Takođe, predstavio je i iskustva carinskih službi Srbije i Sjeverne Makedonije u kojima je radio kao ekspert u NCTS projektima.

Imajući u vidu aktivno učešće i veliku zainteresovanost privrednog okruženja za održavanje radionica na ovu temu, Privredna komora i Uprava carina će ovakve aktivnosti sprovoditi i u budućem periodu, u cilju daljeg pojednostavljenja procedura, te povećanja efikasnosti i kvaliteta u pružanju usluga prema privrednim subjektima. Na ovakav način se značajno doprinosi stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i unapređenju saradnje između carine i privrednih subjekata.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.