NCTS

Nacionalna primjena Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), u Crnoj Gori

Nacionalna primjena Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), u Crnoj Gori, je odložena zbog tehničkih razloga. Intenzivno se radi na otklanjanju istih. Naknadno ćemo informisati o datumu početka.

Nacionalna primjena NCTS-a počinje 28. februara 2024.godine

Nacionalna primjena Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), u Crnoj Gori, će početi 28. februara 2024.godine.  Nakon ovog datuma, tranzitni postupak će se sprovoditi isključivo upotrebom NCTS-a.

Cilj primjene NCTS-a je modernizacija javne uprave primjenom zajedničkog tranzitnog postupka, uz istovremeno uvođenje moderne informacione arhitekture i tehnologije u carinski informacioni sistem. Tokom projekta za NCTS, finansiranog iz IPA sredstava, sprovedene su aktivnosti u cilju ispunjavanja uslova za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, što je jedno od završnih mjerila PP 29 - Carinska unija. Ove aktivnosti su obuhvatile izradu aplikacija, izmjenu zakonodavstva i obuke zainteresovanih strana. Uspostavljanje zajedničkog tranzitnog postupka će olakšati trgovinu, osigurati brži protok robe, uvesti jednostavnije procedure, smanjiti troškove i povećati konkurentnost domaćih privrednih subjekata na evropskom tržištu. Zajednički tranzitni postupak predstavlja tranzit robe između svih zemalja članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, odnosno država članica Evropske unije i EFTA, kao i Turske, Sjeverne Makedonije, Republike Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine.

Priprema za nacionalnu primjenu NCTS-a

Poštovani učesnici postupka tranzita,

obavještavamo vas da će uskoro početi sa primjenom Nacionalna tranzitna aplikacija, kompatibilna sa Novim kompjuterizovanim tranzitnim sistemom (NCTS), na nacionalnom nivou, u cilju ispunjavanja uslova za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom. Kako se deklaracije u NCTS-u podnose u elektronskom obliku, neophodno je da svi privrednici koji sprovode tranzitni postupak imaju odobrenje za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku. U cilju blagovremene pripreme za nacionalnu implementaciju NCTS-a potrebno je da svi privrednici koji sprovode tranzitni postupak dostave formalne zahtjeve za odobravanje elektronske komunikacije za tranzitni postupak na arhivi Uprave prihoda i carina (na adresi Oktobarske revolucije 128, Podgorica) i snimljeni javni ključ digitalnog sertifikata (fajl sa ekstenzijom .cer) na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 20.06.2023.godine.

Formu Zahtjeva za izdavanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku i Obavještenje o načinu, postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za sprovođenje formalnosti u tranzitnom postupku tehnikom elektronske obrade podataka možete preuzeti na stranici https://ecarina.me/ncts/elektronska-komunikacija.

Uz navedeni zahtjev je potrebno dostaviti, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, uplatnice za takse 2 (dva) eura (Tarifni broj 1) i 3 (tri) eura (Tarifni broj 4) na transakcioni račun 805-100-45.  Za taksu u iznosu od 2 eura poziv na broj odobrenja  je 30007-23-009-1000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva, dok je za taksu od 3 eura poziv na broj odobrenja 30007-23-009-4000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva.

Predstavljena priprema za nacionalnu primjenu Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Na sjednici Odbora udruženja špedicije Privredne komore, održanoj 16. juna, predstavljene su: procedura za odobravanje elektronske razmjene podataka, priprema za nacionalnu primjenu NCTS-a, kao i web client- ext NTA i aplikacija Tiketing.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Darko Globarević, uz podršku sekretara Filipa Vujovića, a pored članova, učestvovali su i predstavnice Uprave prihoda i carina, vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora Tatjana Vujisić, sa saradnicama Anom Marković, Marinom Vukmirović i Suzanom Vujošević.

IPA Projekat za implementaciju NCTS- a ima za cilj da pruži podršku procеsu modernizacije javne uprave primjenom zajedničkog tranzitnog postupka, uz istovremeno uvođenje moderne arhitekture i tehnologije u carinѕki informacioni siѕtem. Ovim ćе se ispuniti uslovi za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitпom postupku i Кonvenciji o pojednostavljenju formalnoѕti u trgovini robom, što je jedno od završnih mjerila РР 29 - Сarinѕke unije. Uspostavljanje zajеdničkog tranzita ćе olakšati trgoviпu, osigurati brži protok robe, uvesti jednostavnije procedure, smanjiti troškove i povećati konkurentnost domaćih privrednika na evropѕkom tržištu.

Tatjana Vujisić iz Uprave prihoda i carina je istakla da je preduslov nacionalne primjene NCTS-a, primjena migriranog Carinskog informacionog sistema (CIS), u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom EU ali da ga zbog tehničkih uslova nije moguće odmah pustiti u rad. Prema njenim riječima, carinski informacioni sistem je nadograđen i nije toliko različit od sadašnjeg, te će od softver provajdera dobiti ponude za nove softvere i za CIS.

OBAVJEŠTENJE O NAČINU, POSTUPKU I USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SPROVOĐENJE FORMALNOSTI U TRANZITNOM POSTUPKU TEHNIKOM ELEKTRONSKE OBRADE PODATAKA

Ovim obavještenjem se precizira način, procedura i uslovi koji moraju biti ispunjeni za izdavanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku, odnosno za izdavanje odobrenja za sprovođenje formalnosti u tranzitnom postupku tehnikom elektronske obrade podataka. 

U skladu sa članom 8 stav 1 Carinskog zakona (»Službeni list CG« br.86/22), razmjena informacija u vezi deklaracija, zahtjeva ili odluka, unutar carinskog organa i između lica koja obavljaju privrednu djelatnost i carinskog organa i čuvanje tih informacija, u skladu sa zakonom, vrši se elektronskom obradom podataka. 

U skladu sa članom 2 stav 2 Uredbe o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti, elektronski sistem razmjene podataka obuhvata: 

a) razmjenu standardizovanih poruka sa carinskim organom; 

b) unos informacija, potrebnih za sprovođenje zahtijevanih formalnosti u carinski informacioni sistem. 

 Prilikom elektronske razmjene podataka primjenjuju se propisi koji uređuju elektronsku upravu i elektronsku identifikaciju i elektronski potpis. 

Za sprovođenje formalnosti u tranzitnom postupku tehnikom elektronske obrade podataka koristiće se Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS). 

U skladu sa članom 8 stav 6 Carinskog zakona (»Službeni list CG« br.86/22), radi razmjene informacija elektronskim putem privredni subjekat podnosi zahtjev carinskom organu u cilju dobijanja odobrenja za elektronsku razmjenu podataka. 

Sprovođenje formalnosti u tranzitnom postupku tehnikom elektronske obrade podataka mogu koristiti isključivo lica koja su na odgovarajući način registrovana od strane carinskog organa. Postupak registracije (izdavanja odobrenja) za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku vrši carinski organ na osnovu pisanog zahtjeva. 

Privredni subjekt koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku određuje administratora koji je odgovoran za upravljanje korisnicima aplikacije od strane tog privrednog subjekta (zaposleni u privrednom subjektu koji djeluju u ime privrednog subjekta), kao i za podatke o korisnicima koje unosi posredstvom https://ams.ecarina.me/AMSMEExt_Client/ (npr.e-mail adresa, podaci o sertifikatu za elektronski potpis). Podaci o administratoru i podaci kojima se identifikuje administrator se dostavljaju posredstvom zahtjeva, dok se podaci o elektronskom potpisu administratora dostavljaju elektronski. Privredni subjekt je u potpunosti odgovoran za razmijenjene poruke dostavljene od strane svih korisnika tog privrednog subjekta. 

Ukoliko privredni subjekt koristi sopstveni sistem za razmjenu podataka, u zahtjevu je potrebno navesti podatke o istom. Ovaj sistem mora biti odobren od strane carinskog organa nakon uspješno sprovedenog zajedničkog testiranja. Takođe, privredni subjekt je obavezan prilagoditi svoje aplikativne sisteme, odnosno format, veličinu i strukturu podataka i datoteka koje se koriste za sprovođenje NCTS-a i 

osigurati ispunjavanje javno objavljenih korisničkih, tehničkih i drugih preduslova za primjenu NCTS-a. 

Podnosilac zahtjeva pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljuje da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i tačni, kao i da je u potpunosti upoznat, prihvata i postupaće u skladu sa ovim obavještenjem. Takođe, podnosilac zahtjeva će, najkasnije u roku od 3 (tri) dana pisanim putem obavijestiti carinski organ o svakoj izmjeni u vezi sa podacima navedenim u zahtjevu i prilozima koji su dostavljeni. 

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka. Popunjeni i ovjereni obrazac u pisanoj formi se dostavlja u arhivu carinskog organa, na adresi: ulica Oktobarske revolucije 128, Podgorica. Zahtjev se mora popuniti u skladu sa Uputstvom za popunjavanje obrasca zahtjeva, koji je sastavni dio obrasca. 

U skladu sa članom 2 stav 3 Uredbe o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti, carinski organ će izdati odobrenje za sprovođenje formalnosti u tranzitnom postupku tehnikom elektronske obrade podataka licu: 

a) čije poslovanje je usklađeno sa carinskim i drugim propisima, 

b) koje je obezbijedilo mjere za provjeravanje izvora podataka i obezbjeđenje podataka od opasnosti od neovlašćenog pristupa, gubitka, izmjeni ili uništenja tih podataka. 

 Po prijemu potpunog i pravilno popunjenog zahtjeva carinski organ će primijeniti članove 16 do 20 Carinskog zakona. Odobrenje za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku izdaje se u pisanom obliku. Imalac odobrenja je dužan odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana, pisanim putem obavijestiti carinski organ o svim činjenicama koje nastanu nakon donošenja odobrenja a koje utiču ili mogu uticati na njegovu valjanost ili sadržaj. 

Imalac odobrenja je obavezan preduzimati sve mjere za obezbjeđenje povjerljivosti i sigurnosti podataka i odgovarajuće korišćenje korisničkih profila i digitalnih sertifikata u NCTS-u i ne smije dozvoliti njihovu upotrebu neovlašćenim licima. 

Carinski organ u izvornom, elektronskom obliku arhivira i čuva sve elektronske zapise nastale tokom primjene tranzitnog postupka tehnikom elektronske obrade podataka i ti se podaci smatraju vjerodostojnim. 

Dokumenti koje se prilažu uz deklaraciju i koje su potrebne za primjenu propisa vezanih za tranzitni postupak, a koje se ne podnose u elektronskom obliku, moraju se čuvati i biti na raspolaganju carinskom organu u skladu sa propisima. 

Pri sprovođenju formalnosti u tranzitnom postupku tehnikom elektronske obrade podataka carinski organ koristi elektronski potpis, zasnovan na kvalifikovanom sertifikatu za elektronski potpis, koji zamjenjuje svojeručni potpis i otisak pečata carinskog organa. 

Smatra se da imalac odobrenja za elektronsku razmjenu podataka svakim pojedinačnim pristupom i /ili korišćenjem formalnosti u tranzitnom postupku tehnikom elektronske obrade podataka prihvata sve obaveze koje proizilaze iz ovog Obavještenja. Prihvatanje ovih obaveza obuhvata i odgovornost imaoca odobrenja: 

a) da primjenjuje sva stručna uputstva, obavještenja, pojašnjenja i smjernice koje objavljuje carinski organ i koja su sastavni dio informacionog sistema, 

b) da obezbijedi povjerljivost i neprenosivost dodijeljenog/dodijeljenih korisničkog/korisničkih imena i šifre/šifri, 

c) da osigura cjelovitu zaštitu podataka i sistema od neovlašćenog pristupa, gubitka, izmjene ili uništenja dokumenata, podataka i informacija, 

d) za istinitost i pouzdanost dokumenata, podataka i informacija koje dostavlja, 

e) za odgovorno, profesionalno i etičko korišćenje sistema i za sve obaveze koje proizilaze iz opštih načela elektronskog poslovanja. 

Ukoliko imalac odobrenja ne želi više koristiti NCTS, odgovorna osoba imaoca odobrenja podnosi pisani zahtjev za ukidanje odobrenja carinskom organu koji donosi odluku o ukidanju odobrenja i deaktivaciji korisničkog profila. 

Imalac odobrenja je odgovaran za svu štetu koja proizilazi iz činjenice da mijenja, kopira, reprodukuje, distribuira, prerađuje, prenosi trećem licu ili omogućava trećem licu pristup softveru za sprovođenje carinskog postupka na način koji se razlikuje, odnosno koji je u suprotnosti sa instrukcijama. 

Carinski organ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu na strani imaoca odobrenja u carinskom postupku. 

Carinski organ ima pravo na privremenu nedostupnost NCTS-a, u cilju održavanja, nadogradnje ili čuvanja sigurnosti sistema. 

Ukoliko imalac odobrenja ne postupa u skladu sa ovim obavještenjem, carinski organ će ukinuti odobrenje za elektronsku razmjenu podataka i onemogućiti dalju elektronsku razmjenu podataka. 

Ovo obavještenje se primjenjuje od dana objavljivanja na web stranicu https://ecarina.me/

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.